Werking

#WERKING

Hoe gaat het in zijn werk ?

Ik ben een geconventioneerde vroedvrouw.

Dat wil zeggen dat ik me houd aan de tarieven van het RIZIV (Rijksdienst voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering)

Ik werk alsook met de derdebetalersregeling.

De kosten van consultaties en huisbezoeken worden rechtstreeks aan het ziekenfonds aangerekend.

 • Bij de opstart van ons zorgtraject wordt een eenmalige zorgforfait van 50 euro aangerekend.
  Afhankelijk welke hospitalisatieverzekering je hebt krijg je dit deeltje nog terugbetaald.

 • kilometervergoeding : 0 – 5 km 2,12 euro
                                             5 – 10 km 4,24 euro
                                             10 – 15 km 6,36 euro
                                             15 – 20 km 8,49 euro 
  Het aantal kilometers dat ik doe om tot bij jou aan huis te komen worden op het einde van de maand verrekend
  en mee op het factuur gezet. 

Zowel de kosten die rechtstreeks aangerekend zijn aan het ziekenfonds als de kost van de eigen opleg
worden maandelijks op een factuur gezet en u toegestuurd

Samen met 4 andere vroedvrouwen vormen wij het vroedvrouwenteam Mechelen.
Wij hechten veel belang aan het 1 op 1 contact en een goede vertouwensband met onze cliënten. In sommige gevallen (verlof / ziekte) is dit niet altijd haalbaar. In dat geval zal 1 van mijn lieve collega’s jullie met even veel liefde en goede zorgen verder opvolgen.

Dominique Franquet 
Hildegarde Op De Beeck
Anne Slagmolen
Liesje Verschueren 

Als vroedvrouw probeer ik 24/7 bereikbaar te zijn. Moest ik niet onmiddellijk opnemen mag je een berichtje sturen of iets inspreken.

Ik neem zo snel als mogelijk opnieuw contact met je op.
Bij dringende gevallen vraag ik je om niet af te wachten tot ik antwoord maar contact op te nemen

met de huisarts of spoedeisende hulp

 

Tot mijn werkregio behoort uiteraard Mechelen tot een straal van 15 km omstreken.
Gedurende het eerste levensjaar van je kleintje kan je beroep doen op mij.

 

Op dinsdag avond en donderdag voormiddag doe ik consultatie in onze gezamelijke praktijk van het vroedvrouwenteam Mechelen bij Kafée Kadée (Keizerstraat 23-Mechelen)
Dit is enkel op afspraak.

Op andere momenten en dagen kom ik aan huis

1. Wettelijk kader
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG= Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


2. Doel verwerking
Met dit formulier wenst Casier Naomi uw
toestemming te vragen om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in het kader van de
begeleiding van uw zwangerschap/arbeid/bevalling/postpartum.
Het is met name de bedoeling om uw persoonsgegevens te verwerken teneinde een adequate
zorgverlening te bieden in het kader van de begeleiding van uw
zwangerschap/arbeid/bevalling/postpartum en een adequate multidisciplinaire samenwerking
te bereiken met andere collega-zorgverleners.

3. Verwerkingsverantwoordelijke
Uw persoonsgegevens zullen steeds worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van
Casier Naomi
En ondernemingsnummer 0759.677.175
Te bereiken via 0472/08.47.25 en
via vroedvrouwnaomi@outlook.be

4. Rechten patiënte
– U heeft, in het kader van de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in dit
formulier, te allen tijde recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien en om in
voorkomend geval alle onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens die op uzelf
betrekking hebben, kosteloos te laten verbeteren. U kan vragen dat uw
persoonsgegevens tijdelijk niet meer verder verwerkt worden (behalve in een aantal
wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid van uw persoonsgegevens zijn
gecontroleerd.


– U heeft het recht een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen of om deze te
laten overmaken aan een instelling/persoon van uw keuze, in een formaat dat toelaat
om deze persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen.


– Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor de
doeleinden omschreven in dit formulier. Wettelijk gezien is er een verplichting om uw
persoonsgegevens minimaal 20 jaar te bewaren. Indien blijkt dat de bewaring intussen
niet meer nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier, dan zullen uw
persoonsgegevens conform onze wettelijke verplichting nog wel worden bewaard,
maar niet meer worden gebruikt voor deze doeleinden.


– Indien u zou menen dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig en volgens de wettelijke
vereisten zijn verwerkt, dan kan u klacht indienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit (contactgegevens beschikbaar via:
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Gelieve u in eerste instantie tot de
verwerkingsverantwoordelijke te richten. Vaak zullen eventuele problemen/
misverstanden zo eenvoudig opgelost kunnen worden.


– Indien u dit formulier ondertekent, dan gaat u akkoord dat uw persoonsgegevens
verwerkt worden met het oog op de doeleinden omschreven in dit formulier. U kan
steeds uw toestemming intrekken door dit te melden aan de
verwerkingsverantwoordelijke, via bovenvermelde gegevens, zonder dat u daartoe een
reden moet opgeven.
Indien u uw toestemming intrekt, zal de verwerkingsverantwoordelijke uw
persoonsgegevens niet verder gebruiken voor de doeleinden omschreven in dit
formulier. De intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de
gegevensverwerkingen die reeds plaatsvonden vóór de intrekking van uw toestemming
of van gegevensverwerkingen die zonder uw toestemming mogen worden uitgevoerd
en de wettelijke bewaringsplicht.
Indien u besluit om te weigeren of om uw toestemming in te trekken, dan zal dit geen
enkel nadeel met zich meebrengen voor uw huidige zorgverlening.
Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten, voor bijkomende vragen over uw rechten
en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens (zoals
privacybeleid), kan u zich richten tot bovenvermelde verwerkingsverantwoordelijke.

WERKREGIO